Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců SMM Elektro registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004958, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu

Společnost SMM Elektro je výrobní společností, která je významným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (95% zaměstnanců). Projekt využije k proškolení zaměstnanců na měkké a manažerské dovednosti, technické kurzy, ekonomické, právní a základní IT. Firmě projekt pomůže k udržení konkurenceschopnosti, zvýšení produktivity práce, které se může projevit navýšením objemu zakázek a růstem ziskovosti. Partnerem projektu je MA- CONSTRUCT s.r.o.

Cíle projektu

Cílovou skupinu budou představovat zaměstnanci firmy SMM Elektro, s.r.o. a partnerské firmy MA- CONSTRUCT s.r.o., Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt firma využije pro zvýšení manažerských, měkkých a technických dovedností jako např. svařování, obsluha motovozíku, dále právních, ekomických a IT dovedností. Zvýšení odborných znalostí a dovedností bude mít vliv na vyšší konkurenceschopnost firmy.

Předpokládané výsledky

Celkem se vzdělávání zúčastní 32 osob/ účastníků, kteří budou splňovat min. bagatelní podporu a 10 zaměstnanců bude představovat skupinu osob ve věku 54+. Zvyšováním úrovně kompetencí u vybraných skupin zaměstnanců docílíme jejich vyššího uplatnění osob v rámci firmy i na trhu práce v ČR.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.